Félagsgreinadeild – Haustönn 2019

Lýsing

Áfanginn er grunnáfangi í sálfræði og er markmiðið að kynna nemendum fræðigreinina, eðli hennar, sögu og þróun. Markmiðið er að nemendur þekki helstu stefnur, kenningar og frumkvöðla í sálfræði, helstu undirgreinar og hagnýtingu greinarinnar. Skoðaðar eru leiðir sálfræðinnar til að útskýra hugsun, hegðun og tilfinningar manneskjunnar, sjálfsmynd, mannleg samskipti og þróun náinna sambanda. Minnið er tekið fyrir, þrískipting þess og mismunandi minnistækni. Einnig er fjallað um  námssálfræði og kynntar viðbragðsskilyrðingar, virkar skilyrðingar og hugrænt nám.


Þekkingarviðmið    Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • þróun og sögu sálfræðinnar sem fræðigreinar

 • helstu frumkvöðlum og hugmyndum sem mótað hafa kenningar í sálfræði

 • hagnýtu gildi og helstu undirgreinum sálfræðinnar

 • mannlegum samskiptum og mótunaröflum einstaklinga og hópa út frá kenningum í fræðigreininni

 • minninu og þrískiptingu þess

 • námssálfræði, skilyrðingum og hugrænu námi


Leikniviðmið     Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skoða eigin hegðun og annarra út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar

 • skoða eigin hugsun,  tilfinningar og viðbrögð út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar

 • beita algengustu hugtökum sálfræðinnar skýrt og skilmerkilega

 • beita hugtökum námssálfræðinnar og greina mismunandi námsaðferðir

 • geta tjáð kunnáttu sína bæði á munnlegan og skriflegan hátt


Hæfniviðmið     Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að :

 • vera meðvitaður um mótunaráhrif umhverfis á sjálfan sig og aðra

 • gera sér grein fyrir samspili hugsunar, hegðunar og tilfinninga á eigin sjálfsmynd og annarra

 • bæta námstækni og minnistækni sína með aðstoð þeirra aðferða sem kynntar eru í áfanganum

 • geta aflað sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og geta tjáð sig á gagnrýnan hátt um einstaka efnisþætti  


Námsmat

Þekking er metin með, rafrænum heimaprófum, tímaprófum, skriflegum verkefnaheftum, einstaklings og hópa verkefnum sem bæði eru unnin í tímum og heima

Leiknin er metin út frá vinnubrögðum við notkun heimilda, samningi eigin texta og skilning á lesnum texta

Hæfnin er metin út frá þátttöku og árangri í samræðum, rökræðum og skoðanaskiptum við jafningja og kennara og hvernig nemendum gengur að miðla efni  til jafningja sinna
Kynning á helstu kenningum, kenningarsmiðum, viðfangsefnum og rannsóknaraðferðum þroskasálfræðinnar eins og hlut umhverfis, erfða og alhliða þroska frá frjóvgun fram á fullorðinsár. Farið er í sögulegan bakgrunn þroskasálfræðinnar og kafað ofan í mismunandi þætti og álitamál. Nemendur fá  innsýn í megineinkenni vitsmunaþroska, félagsþroska, tilfinningarþroska og líkamsþroska.

 

Þekkingarviðmið             Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 •        hugtökum, kenningum, kenningarsmiðum, viðfangsefnum og rannsóknaraðferðum þroskasálfræðinnar
 •         þroska manneskjunnar frá frjóvgun fram á fullorðinsár
 •        hugmyndum sem hafa haft mest áhrif á framvindu þroskasálfræðinnar
 •        mikilvægi fjölskyldunnar sem mótunaraðila einstaklingsins
 •        mikilvægi líkamlegrar og andlegrar ummönnunar og örvunar fyrir þroska barna
 •        frávikum frá þroska m.t.t. barnageðraskanna og vægari raskanna barna og unglinga
 •         þekkja sögulegan bakgrunn þroskasálfræðinnar

 

Leikniviðmið           Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:        

 •        beita algengustu hugtökum þroskasálfræðinnar skýrt og skilmerkilega        geta tengt kenningar í þroskasálfræði við eigin líf og umhverfi
 •        geta aflað sér viðeigandi upplýsinga um efni tengt þroskasálfræði í bókum, tímaritum á netinu og í rannsóknum og setja í fræðilegt samhengi
 •        miðla fræðilegu efni skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti
 •        geta greint merki um andlega vanlíðan hjá börnum og ungmennum

 

 

Hæfniviðmið          Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 •         miðla skoðunum sínum um mótun mannsins og þroska í samræðu og rökræðum um málefni sem tengjast þroskasálfræðinni
 •         kunna að bregðast við uppbyggilegri gagnrýni og meta eigin verkefni og annarra á faglegan og gagnrýninn hátt
 •        geta áttað sig á því að hvaða leyti hugsun og þroski barna er frábrugðin fullorðinna
 •        vera meðvitaður um hvað megi bjóða börnum og hvaða kröfur sé hægt að gera til þeirra

 

Námsmat

 • Þekking er metin með prófum,  einstaklings og hópa verkefnum sem bæði eru unnin í tímum og heima
 • Leiknin er metin út frá vinnubrögðum við notkun heimilda, samningi eigin texta og skilning á lesnum texta
 • Hæfnin er metin út frá þátttöku og árangri í samræðum, rökræðum og skoðanaskiptum við jafningja og kennara og hvernig nemendum gengur að miðla efni  til jafningja sinna